Zelenenoviny.cz
Vysočiny

Město Jihlava nabízí občanům slevu na poplatku za odpad

29.2.2020 | Město Jihlava


V letošním roce se pro Jihlaváky zvýšila úleva z poplatku za odpady na sto korun. Na začátku je potřeba se zaregistrovat do Programu zodpovědného nakládání s odpady.


Splnění podmínek programu v daném kalendářním roce umožňuje získat v následujícím roce úlevu na poplatku za odpady. Do programu se mohou Jihlavané s trvalým pobytem přihlásit na odboru životního prostředí jihlavského magistrátu. Výše úlevy na poplatku odpovídá nákladům, které město vynakládá na svoz separovaného odpadu, a pro rok 2020 činí 100 Kč na poplatníka

Každý zaregistrovaný má možnost se rozhodnout, zdali bude vozit odpad do sběrných dvorů nebo si nechá snížit frekvenci svozu komunálního odpadu. Jednou variantou je odevzdat odpad na jednom ze sběrných dvorů v Jihlavě. Je nutné odevzdat vybrané druhy odpadů do sběrných dvorů v Jihlavě minimálně tolikrát, kolik je osob zaregistrovaných na odpadové nebo Jihlavské kartě. Počet návštěv na sběrném dvoře si může každý navíc zkontrolovat na webových stránkách města. 

Do sběrných dvorů lze odevzdat zpětně odebíraná elektrozařízení, kovy včetně tenkostěnného hliníku, objemný odpad, jedlé tuky a oleje, biologicky rozložitelný odpad z údržby zahrad a nebezpečné složky komunálního odpadu.

Druhou variantou, jak platit méně, je nechat si snížit frekvenci svozu nádoby na směsný komunální odpad. Tuto variantu mohou využít obyvatelé v rodinných a (od května roku 2019) i v bytových domech.

Nádoba musí mít nastavenou frekvenci svozu na jedenkrát za 14 dní, a to v objemu, který odpovídá počtu osob s trvalým pobytem v domě. Odpovídající frekvence svozu a velikost nádoby musí být takto nastaveny minimálně po dobu osmi měsíců v roce.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Jihlava

Foto: Pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama