Zelenenoviny.cz
Vysočiny

V Lukavci a v Havlíčkově Borové šetrně hospodaří a přitom úspěšně podnikají

9.8.2022 | Kraj Vysočina

Farma Václava Velety v Lukavci pěstuje (nejen) brambory a chová skot. Je to klasická zemědělská usedlost, kde začal hospodařit dědeček, pokračoval tatínek a současný syn majitele doufá, že hospodářství předá opět svým dětem. Veletovi patří k sedlákům, kteří dobrovolně realizují opatření v krajině.


Kraj Vysočina je krajem zemědělským, 60 % jeho rozlohy tvoří zemědělská půda. Zemědělská výroba společně s navazující potravinářskou výrobou patří mezi tradiční odvětví Kraje Vysočina. Zemědělství způsobem hospodaření (agrotechnické postupy) významně ovlivňuje nejen tvář krajiny, ale i život volně žijící zvěře a rostlin. 
 
 
Asociace soukromých zemědělců už čtyři roky prostřednictvím programu Pestrá krajina představuje veřejnosti zajímavé farmy z různých koutů republiky a vyhlašuje vítěze členských farem, kteří jsou ukázkovým příkladem toho, že promyšleně lze realizovat na svých hospodářstvích a v jejich okolí pestré osevní postupy, vysévat biopásy, budovat malé vodní nádrže, obnovovat či vysazovat nové sady, remízky či aleje, nakládat šetrně s půdou, dělat mnoho dalších opatření a přitom konkurenceschopně podnikat a vyrábět potraviny.

 

V roce 2022 mezi 10 oceněnými byla také farma z Kraje Vysočina, a to farma Václava Velety v Lukavci (okres Pelhřimov), která převzala bronzovou medaili. Členové rodiny hospodaří na výměře 63 ha ve 30 půdních blocích a pěstují zejména brambory, základní obilniny, řepku, pícniny a mák. V oblasti živočišné výroby se Veletovi věnují chovu skotu. Vše, co pěstují a chovají, je do určité míry ovlivněno dlouhodobým výzkumem a pokusy, protože Václav Veleta je pokračovatelem zdejší pokusné stanice Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze – Ruzyni, jež je VÚRV metodicky veden. Každoročně jsou na farmě pořádány Polní dny a odborné semináře pro zemědělce, kde jsou  prezentovány výstupy, ovlivněné pokusy výživářskými, firemními a odrůdovými.

 

Podobným způsobem prezentuje precizní zemědělství i zemědělský podnik Havlíčkova Borová zemědělská a.s., který obhospodařuje mimo jiné i pozemky v CHKO Železné hory. Celková obhospodařovaná výměra podniku je 1 454 ha a součástí podniku je: bioplynová stanice, benzínová pumpa, obchod s vypěstovanými produkty v Jitkově, ustájení pro 1500 kusů hovězího dobytka. Tato společnost pěstuje kukuřici na 225 ha, přičemž na 200 ha používá strip-till technologii. Plocha, kde rostlo žito, byla při uplatnění strip-till technologie oseta kukuřicí. V zemědělském podniku posekali žito – výška  strniště cca 10 centimetrů, zapravili digestát, a do takto připravené půdy oseli kukuřici. Při tomto způsobu je minimalizováno narušení ornice, z kukuřice oseté tímto způsobem nemají strach, že dojde k erozní události, digestát dodá osivu patřičné živiny a vláhu. Zbytky žita zabrání erozní události.

 

Kromě precizního zemědělství se věnují výsadbě sadů, alejí a zeleně v areálu společnosti, aby zadržovali vodu, přispěli k lepšímu mikroklimatu a zároveň zajistili protierozní opatření. První sad s 50 stromy švestek zasázeli v roce 2013 a během roku 2020 až 2021 vysázeli 130 stromů jabloní, třešní, švestek, višní a ořechů bez dotačních příspěvků. Své výpěstky od podzimu 2021 prodávají ve své podnikové prodejně, kterou vybudovali v obci Jitkov, kde je možné nakoupit také sadbové a konzumní brambory, obilí, česnek a cibuli.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Kraj Vysočina

Ilustrační foto: Pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama